အျပင္အလုပ္က ကုိယ့္ရင္ထဲမွာရွိေနတဲ့ အလုပ္မဟုတ္ဘူး။ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀက...

႐ုပ္ရွင္ ေခၚမ႐ုိက္ၾကလို႔ အျပင္အလုပ္ ထြက္လုပ္ေနရတဲ့ K ၿငိမ္း

႐ုပ္ရွင္ ေခၚမ႐ုိက္ၾကလို႔ အျပင္အလုပ္ ထြက္လုပ္ေနရတဲ့ K ၿငိမ္း

႐ုပ္ရွင္ ေခၚမ႐ုိက္ၾကလို႔ အျပင္အလုပ္ ထြက္လုပ္ေနရတဲ့ K ၿငိမ္း

႐ုပ္ရွင္ ေခၚမ႐ုိက္ၾကလို႔ အျပင္အလုပ္ ထြက္လုပ္ေနရတဲ့ K ၿငိမ္း

႐ုပ္ရွင္ ေခၚမ႐ုိက္ၾကလို႔ အျပင္အလုပ္ ထြက္လုပ္ေနရတဲ့ K ၿငိမ္း
႐ုပ္ရွင္ ေခၚမ႐ုိက္ၾကလို႔ အျပင္အလုပ္ ထြက္လုပ္ေနရတဲ့ K ၿငိမ္း
  • 2019-02-12 20:15:06 7 months ago
  • Views 5,002
38
Shared

What you think about this story?
႐ုပ္ရွင္ ေခၚမ႐ုိက္ၾကလို႔ အျပင္အလုပ္ ထြက္လုပ္ေနရတဲ့ K ၿငိမ္း

ADVERTISING

Easy Branches Global Network allows You to share Your post within our Network in any Continent or Country on the Global

Your Post