ကုိယ္ဝန္ (၄) လမွာ မဒါတို႔က Surprise စီစဥ္ၿပီး လုပ္ေပးၾကတဲ့ ပဲြေလးပါ။ ဆင္တူဝတ္...

သမီးေလး ရေတာ့မွာမို႔ ၀မ္းသာ မ်က္ရည္က်ခဲ့ရတဲ့ ဒီးဒီ

သမီးေလး ရေတာ့မွာမို႔ ၀မ္းသာ မ်က္ရည္က်ခဲ့ရတဲ့ ဒီးဒီ

သမီးေလး ရေတာ့မွာမို႔ ၀မ္းသာ မ်က္ရည္က်ခဲ့ရတဲ့ ဒီးဒီ

သမီးေလး ရေတာ့မွာမို႔ ၀မ္းသာ မ်က္ရည္က်ခဲ့ရတဲ့ ဒီးဒီ

သမီးေလး ရေတာ့မွာမို႔ ၀မ္းသာ မ်က္ရည္က်ခဲ့ရတဲ့ ဒီးဒီ
သမီးေလး ရေတာ့မွာမို႔ ၀မ္းသာ မ်က္ရည္က်ခဲ့ရတဲ့ ဒီးဒီ
  • 2019-02-12 20:15:06 7 months ago
  • Views 2,558
22
Shared

What you think about this story?
သမီးေလး ရေတာ့မွာမို႔ ၀မ္းသာ မ်က္ရည္က်ခဲ့ရတဲ့ ဒီးဒီ

ADVERTISING

Easy Branches Global Network allows You to share Your post within our Network in any Continent or Country on the Global

Your Post